Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FIGHT TEAM HISKEN

Artikel 1 – Definities
Deelnemer: natuurlijk persoon
Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat Fight team Hisken de inschrijving heeft ontvangen.
Inschrijving: een inschrijving waarmee de deelnemer lid wordt.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een jeugdlid
Jeugdlid: natuurlijke personen tot 18 jaar
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Fight team Hisken en Lid door inschrijving op één van de wijzen zoals beschreven in artikel 2 sub a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst.

 

Artikel 2 – Lid worden en toegang

 1. Lid worden bij Fight team Hiskenkan op de volgende manieren:
  a. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij Fight team Hisekin te leveren
  b. Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Fight team Hisken.
  c. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen.

Artikel 3 – Openingstijden

 1. a. Fight team Hiskenbepaalt de lestijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
  b. Fight team Hiskenis gerechtigd om de lestijden geheel of gedeeltelijk te wijzigen tijdens algemeen erkende feestdagen, islamtische feestdagen en schoolvakanties.
  c. Fight team Hisken is gerechtigd de lestijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

Artikel 4 – Lidmaatschap, termijn en betaling

 1. a. Een Overeenkomst bij Fight team Hiskenwordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, welke in één keer vooruit kan worden betaald per zes maanden ineens of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
  b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid of de Deelnemer een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Fight team Hisken, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
 2. a. Bij niet tijdige ontvangst door Fight team Hisken van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Fight team Hisken is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
  b. De toegang tot Fight team Hisken wordt geweigerd aan het Lid indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Fight team Hisken de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
  c. Fight team Hisken behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
  d. Indien het Lid of de Deelnemer geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
  e. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Fight team Hisken aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst op te schorten voor den duur van zes vanaf de kennisgeving. Hiervoor dient het Lid een door een arts opgestelde verklaring te overleggen aan Fight team Hisken

Artikel 5 – Beëindigen lidmaatschap

 1. a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid op de Fight team Hiskenvestiging te geschieden. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur in persoon bij Fight team Hisken opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur.
  b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.
  c. Fight team Hisken behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Fight team Hisken, het Lid de toegang te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
  d. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal Fight team Hisken het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

Artikel 6 – Verplichtingen van het Lid

 1. a. Het Lid leeft te allen tijde de Huisregels van Fight team Hisken
  b. Het Lid dient een medische contra-indicatie te melden aan Fight team Hisken
  c. Het Lid dient de aanwijzingen van Fight team Hiskenc.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Fight team Hisken kenbaar te maken, zodat de medewerkers van Fight team Hisken uitleg kunnen geven.
  d. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
  e. Het is het Lid niet toegestaan te roken in de vestiging van Fight team Hisken.
  f. Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig (voor de volgende afschrijving van de volgende lidmaatschapsgelden) schriftelijk aan Fight team Hisken mede te delen. Dit schriftelijk stuk dient in persoon te worden overhandigd bij Fight team Hisken.

Artikel 7 – Risico en aansprakelijkheid

 1. a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Fight team Hisken, is geheel voor eigen risico van het Lid of de Deelnemer.
  b. Fight team Hiskenen de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid of Deelnemer.
  c. Fight team Hisken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid of de Deelnemer.

Artikel 8 – Klachten
a. In geval van klachten met betrekking tot Fight team Hisken dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de trainer.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

 1. a. Fight team Hiskenverwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
  b. Fight team Hisken verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden.
  c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Fight team Hisken kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Fight team Hisken

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. a.Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fight team Hiskenaangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Fight team Hisken zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Fight team Hisken is gevestigd.

Artikel 11 – Tot slot

 1. a. Door de inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Fight team Hiskente accepteren en hiernaar te handelen.
  b. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op www.fightteamhisken.nlen op te vragen bij de trainer. De huisregels van Fight team Hisken zijn terug te vinden op de vestiging van Fight team Hisken.
  c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Fight team Hisken en het Lid.